Highland Folk Museum - An attraction for all ages
  Teaghlaichean - Inbhich - Buidhnean Coimhearsnachd - Sgoiltean - Cuairt Sgoile - Cola-deug nan Sgoiltean - Cuspairean & Strasan - Bogsa air Iasad - CfE - CPD - Strasan Eile - Fiosrachadh Gleidhidh
Ionnsachadh

Post Office TelephoneFiosrachadh Gleidhidh

Ma tha thu am beachd tadhal le clas no le buidheann sa bheil barrachd air deichnear, glidh ite cmhla ri Heather no Maureen air 01540 673551.

Ma tha buidheann le idh shnraichte agad, faic cuideachd an duilleag air cuairt air do cheann fhin.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu ite a ghleidheadh do sgoiltean, theirig gu Cuairtean Sgoiltean.

 

.