Highland Folk Museum - An attraction for all ages
  Teaghlaichean - Inbhich - Buidhnean Coimhearsnachd - Sgoiltean - Cuairt Sgoile - Cola-deug nan Sgoiltean - Cuspairean & St˛rasan - Bogsa air Iasad - CfE - CPD - St˛rasan Eile - Fiosrachadh Gleidhidh
Ionnsachadh

Curraicealam airson SÓr-mhathais aig a' Highland Folk Museum

Natural amphitheatreTha taighean-tasgaidh nam fýor dheagh ghoireas airson ionnsachadh stŔidhte air fŔin-fhiosrachadh agus bheir iad taic thar a' churraicealaim cho math ri bhith a' toirt taic do phr˛graman tar churraicealaim.

Faodaidh cuairt gu Highland Folk Museum taic a thoirt do sgoilearan gu bhith nan:

Luchd-ionnsachaidh soirbheachail Daoine misneachail Com-pÓirtichean Ŕifeachdach Saoranaich ciallach
Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh a' toirt iomadh cothrom do sgoilearan sgilean a neartachadh a chuidicheas iad ag ionnsachadh ann an suidheachaidhean eile. Gu h-ýosal, chý thu cuid dhe na sgilean a leasaicheas iad san taigh-tasgaidh. Cuidichidh barrachd tuigse mu na chaidh seachad dhem beatha fhŔin agus/no an dualchas a tha mun cuairt orra na sgoilearan gu bhith misneachail agus a' cur luach air an Óite sa bheil iad a' fuireach. Bheir cuairt san taigh-tasgaidh iomadh cothrom do sgoilearan airson c˛mhradh is deasbad mu na chunnaic is na rinn iad an sin, cho math ri bhith a' cur na dh'ionnsaich iad sa chlasrum gu feum ann an co-theacsa ¨r. Tha cothroman ann airson obrachadh mar sgioba. Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh a' daingneachadh do sgoilearan gum feum uallach a bhith orra air an son fhŔin agus gum feum iad a bhith a' smaoineachadh air daoine eile. 'S d˛cha gum bi thu airson an Obair Ron Chuairt a luchdachadh a-nuas bho na Cuspairean is St˛rasan.

Cothroman Curraicealaim aig a' Highland Folk Museum

Saidheans

Traditional fuels'S e Órainneachd iongantach a tha sa Choille Ghiuthais againn. Tha i lÓn nithean a tha be˛ eadar lusan is fe˛ragan ruadha, air am faod sgoilearan beachdachadh agus an clÓradh. Sa bhaile chý sgoilearan connadh nÓdarra ga chleachdadh airson teas is solas dha na togalaichean. Tha am baile cuideachd a' toirt cothrom math do sgoilearan a bhith a' faicinn mar a bha daoine be˛ mus robh dealan aca. Ann an Óite eile, tha gineadair gaoithe beag bho na 1930an. Tha cothrom aig luchd-tadhail is sgoilearan bruidhinn mu na dh'ionnsaich iad tro gach mothachadh.

Nuadh-chÓnanan

Ged a tha an taigh-tasgaidh a' taisbeanadh dualchas na GÓidhealtachd, tha corra chothrom ann do sgoilearan na nuadh-chÓnanan fheuchainn. Faodar an Ro-rÓdh air an DVD a choimhead ann an iomadh cÓnan (SpÓinntis, Eadailtis, Fraingis is Gearmailtis nam measg). Tha sinn cuideachd ag obair air leabhrain mýneachaidh sna cÓnain sin. Tha cothrom ann c˛mhradh ris a' chlas mu iomadh ný san taigh-tasgaidh.

GÓidhlig (luchd-ionnsachaidh)

Bilingual interpretationTha poileasaidh mýneachaidh ¨r an taigh-tasgaidh a' ciallachadh gum bi mýneachadh sam bith a nochdas Ós ¨r ann an GÓidhlig is ann am Beurla. Bidh barrachd cothrom aig luchd-tadhail a' GhÓidhlig a chleachdadh agus bheir seo taic dhan ionnsachadh. Faodar an Ro-rÓdh air an DVD a choimhead sa GhÓidhlig agus bidh a' GhÓidhlig a' sýor nochdadh san taigh-tasgaidh. Ma tha thu am beachd tadhal le buidheann de luchd-ionnsachaidh na GÓidhlig, inns dhuinn nuair a bhios tu a' gleidheadh Óite agus feuchaidh sinn ri bhith cinnteach gum bi an luchd-obrach le GÓidhlig an seo airson fÓilte a chur oirbh.

Matamataig agus └ireamhas

Croft Garden Tha iomadh cothrom ann airson matamataig a chur gu feum ann an d˛igh phractaigeach. Mus tadhail iad, faodaidh sgoilearan a' chuairt a chur air mýosachan agus obrachadh a-mach dŔ cho fada 's a bheir iad a' dol chun an taigh-tasgaidh agus air ais. Fhad 's a tha iad aig an taigh-tasgaidh, faodaidh na sgoilearan tuairmse a dhŔanamh agus na togalaichean a thomhas agus am fiosrachadh a chlÓradh. Tha dÓ ghÓrradh againn cuideachd agus tha iad math airson cunntadh, tomhas agus airson bruidhinn mu na rÓithean c˛mhla ri sgoilearan aig na Ciad ╠rean.

Na h-Ealain

Cho math ri bhith a' toirt tuigse air cultar Alba, tha a' Highland Folk Museum na dheagh bhunait airson obair ann an raon ealain sam bith. Dh'fhaodadh an t-Óite a bhith na ch¨l-raoin airson drÓma no dh'fhaodadh e ealan lŔirsinneach agus dealbhadh a bhrosnachadh. Faodaidh na sgoilearan an t-Óite a chleachdadh cuideachd airson dannsa is ce˛l a bhrosnachadh.

E˛las s˛isealta

Wind generatorTha a' Highland Folk Museum a' toirt cothrom math do sgoilearan gus pÓirt a ghabhail ann an rudan a bheir tuigse dhaibh air mar a thÓinig Alba air adhart mar dh¨thaich san 250 bliadhna mu dheireadh. Chý iad an dualchas ionadail is nÓiseanta ga thoirt be˛ aig an taigh-tasgaidh. Cuidichidh seo sgoilearan gu bhith a' lorg, a' rannsachadh agus a' ceangal ¨ine, daoine is rudan a thachair.

Tha an taigh-tasgaidh cuideachd math airson sgilean iomchaidh ann an E˛las S˛isealta a leasachadh:


A' toirt iomradh
A' mýneachadh
A' dŔanamh cunntas
A' rannsachadh
A' clÓradh
A' tional & a' cleachdadh fiosrachadh
A' faighinn a-mach
Ag aithneachadh
A' deuchainn
A' coimeas
A' tomhas
Seach gum bi sgoilearan a' faicinn nithean is Órainneachd, 's e cothrom math a tha seo gus sgilean a leasachadh ann a bhith a' toirt iomradh, a' mýneachadh agus a' dŔanamh cunntas. Tha cuairt dhan Highland Folk Museum a' toirt cothrom air rannsachadh agus air fiosrachadh a chlÓradh a dh'fhaodar a chleachdadh a-rithist sa chlasrum. Ged a chý sgoilearan nithean is Órainneachd air nach eil iad e˛lach, bidh iad sin air an cur fon comhair ann an co-theacsa. Cuidichidh seo le le bhith a' faighinn a-mach mun deidhinn agus le tuigse agus aithneachadh. Faodaidh sgoilearan coimeas a dhŔanamh eadar an d˛igh-beatha an-diugh agus an d˛igh-beatha a dh'fhalbh, a bharrachd air coimeas eadar amannan s˛nraichte. Tha cothrom ann airson Óiteachan a thomhas, agus faodaidh iad iad sin a choimeas ri Óitichean dhen leithid an-diugh.

Litearras agus Beurla

Agricultural implementsLe bhith a' cleachdadh DVD agus Leabhran Fiosrachaidh an taigh-tasgaidh, faodaidh sgoilearan sgilean amhairc is Ŕisteachd a leasachadh gus fiosrachadh fhaighinn.

Tha cothrom aig na sgoilearan cuideachd a bhith a' c˛mhradh agus ag obair c˛mhla san taigh-tasgaidh. Dh'fhaodadh gum biodh tu airson gun cruinnicheadh na sgoilearan fiosrachadh agus dealbhan fhad 's a tha iad air a' chuairt airson aithisg no taisbeanadh a dhŔanamh.


Literacy and Gàidhlig

Le bhith a' cleachdadh DVD an taigh-tasgaidh (a tha sa GhÓidhlig) c˛mhla ri sgoilearan ron chuairt, faodaidh iad sgilean amhairc is Ŕisteachd a leasachadh gus fiosrachadh fhaighinn.

Tha iomadh cothrom aig na sgoilearan cuideachd a bhith a' c˛mhradh agus ag obair c˛mhla san taigh-tasgaidh. Dh'fhaodadh gum biodh tu airson gun cruinnicheadh na sgoilearan fiosrachadh agus dealbhan fhad 's a tha iad air a' chuairt airson aithisg no taisbeanadh a dhŔanamh.

Ma tha thu am beachd tadhal le buidheann GÓidhlig, inns dhuinn nuair a bhios tu a' gleidheadh Óite agus feuchaidh sinn ri bhith cinnteach gum bi an luchd-obrach le GÓidhlig an seo airson fÓilte a chur oirbh.

Teicne˛las

Traditional communications technologyTha a' Highland Folk Museum a' toirt cothrom dha na sgoilearan a bhith a' tuigsinn Óite agus buaidh teicne˛lais ann an comann-sluaigh a tha ag atharrachadh. Le bhith a' coimeas teicne˛las ann an iomadh raon (Óiteachas, togail, c˛mhdhail, solas, teas, conaltradh) aig a' Bhaile agus aig a' Chroit ri teicne˛las an latha an-diugh, bu ch˛ir gun t˛isicheadh na sgoilearan a' tuigsinn mar a thug teicne˛las atharrachadh air d˛igh-beatha ann an Alba thar nan 250 bliadhna mu dheireadh.


SlÓinte agus fallaineachd

Paths through the Pinewoods'S e fýor dheagh dh˛igh a th' ann an dualchas gu bhith a' toirt misneachd, fŔin-mhothachadh agus fŔin-luach do sgoilearan. Nuair a tha cothrom aca faighinn a-mach mun sinnsearan agus mun dualchas a tha mun cuairt orra, tha d˛igh aca air faighinn a-mach mun deidhinn fhŔin.

Tha cothrom aig na sgoilearan air eacarsaich seach gu bheil cuid dhen taigh-tasgaidh a-muigh.

.