Highland Folk Museum - An attraction for all ages
  Teaghlaichean - Inbhich - Buidhnean Coimhearsnachd - Sgoiltean - Cuairt Sgoile - Cola-deug nan Sgoiltean - Cuspairean & Strasan - Bogsa air Iasad - CfE - CPD - Strasan Eile - Fiosrachadh Gleidhidh
Ionnsachadh

Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (CPD)

A' planadh cuairt

Ma tha thu am beachd tadhal le clas air a' Highland Folk Museum, mholamaid gun tadhaileadh tu ro-limh airson a' chuairt a phlanadh. Cuimhnich gun cunnt an ine airson tadhal ro-limh a dh'ionnsaigh nan 35 uairean sa bhliadhna de dh'ine CPD - dreach cuimhnich gum bruidhinn thu ri do cheannard mu dheidhinn.

.