Highland Folk Museum - An attraction for all ages
  Teaghlaichean - Inbhich - Buidhnean Coimhearsnachd - Sgoiltean - Cuairt Sgoile - Cola-deug nan Sgoiltean - Cuspairean & St˛rasan - Bogsa air Iasad - CfE - CPD - St˛rasan Eile - Fiosrachadh Gleidhidh
Ionnsachadh

Cola-deug nan Sgoiltean sa Highland Folk Museum

Gach bliadhna san Ďgmhios, tha a' Highland Folk Museum ag amas air Cola-deug nan Sgoiltean a chur air d˛igh air cuspair eadar-dhealaichte. Gheibhear pr˛gram Cola-deug nan Sgoiltean airson 2009 air an duilleig seo san Fhaoilleach 2009.

Click here to view a pdf of Highland Folk Museum Schools' Fortnight 2010

Gheibhear stuthan a rinneadh airson cola-deug nan sgoiltean sna bliadhnaichean a chaidh seachad airson cuideachadh le cuairt air do cheann fhŔin uair sam bith. Tha iad sin aig Cuspairean is St˛rasan. .

Butter making   Cruck frame activity   School Garden
Quern stone  Rationing kitchen

.