Highland Folk Museum - An attraction for all ages
  Teaghlaichean - Inbhich - Buidhnean Coimhearsnachd - Sgoiltean - Cuairt Sgoile - Cola-deug nan Sgoiltean - Cuspairean & Strasan - Bogsa air Iasad - CfE - CPD - Strasan Eile - Fiosrachadh Gleidhidh
Ionnsachadh

Bogsaichean air Iasad

Tha beagan bhogsaichean aig an taigh-tasgaidh a gheibh sgoiltean agus buidhnean coimhearsnachd air iasad.

Oral History BoxBogsa beul-eachdraidh
Tha uidheamachd clraidh agus beachdan mu phriseactan eadar na ginealaich sa bhogsa seo agus tha e air a dhealbh gus taic a thoirt dha na rudan aig a bheil cuimhne aig daoine nas sine.

Bogsa an Luchd-siubhail
Travelling People’s Story
B' e luchd-shiubhail g a chuir am bogsa seo cmhla. Tha nithean tsail agus nithean-samhail sa bhogsa a bharrachd air dealbhan co-cheangailte ri digh-beatha an luchd-siubhail san m a dh'fhalbh. Tha obair cuideachd sa bhogsa a chuidicheas na sgoilearan gu bhith ag ionnsachadh barrachd air mar a tha an luchd-siubhail be an-diugh. Freagarrach do chuspaireann ann an Saoranachd is Elas Sisealta.

Evacuee SuitcaseCeas le Piste a chaidh a ghluasad
Ceas ln rudan a dh'fhaodadh clann a chaidh a ghluasad chun na dthcha aig m an Dara Cogaidh a thoirt leotha. Faodaidh a' chlann aodach coltach ri aodach na linn sin fheuchainn orra.

Fiosrachadh gleidhidh

Gus bogsa air iasad a ghleidheadh, cuir fios gu Heather no Maureen air 01540 673551.

Ma tha thu a' smaoineachadh gu bheil nithean againn a bheireadh taic do chuspair a tha an clas a' sgrdadh no sa bheil idh aca, ach nach eil sna bogsaichean, 's dcha gun tid againn air stuthan a chur cmhla agus an toirt thugad. Cuir fios gu Rachel Chisholm air 01540 661307.

Tha bogsaichean eile rim faotainn air iasad tro Thaigh-tasgaidh is Gailearaidh Ealain Inbhir Nis, cliog an seo agus ch thu liosta dhe na bogsaichean aca.

.