Highland Folk Museum - An attraction for all ages
  Teaghlaichean - Inbhich - Buidhnean Coimhearsnachd - Sgoiltean - Cuairt Sgoile - Cola-deug nan Sgoiltean - Cuspairean & Strasan - Bogsa air Iasad - CfE - CPD - Strasan Eile - Fiosrachadh Gleidhidh
Ionnsachadh

Cuairtean Sgoile
School class from the past Tha a' Highland Folk Museum a' cur filte air sgoiltean fhad 's a tha sinn fosgailte eadar a' Chisg agus deireadh an Dmhair. Tha an taigh-tasgaidh an asgaidh do sgoiltean. Mholamaid gun tadhaileadh luchd-teagaisg ro-limh airson plana a dhanamh an asgaidh.

To book a general class visit outwith Schools’ Fortnight, please call Heather or Maureen on 01540 673551.
Airson cuairt sgoile a ghleidheadh, cuir fios gu Heather no Maureen aig 01540 673551. .

Bun-sgoil
rd-sgoil
Ciad rean
Feumalachdan Foghlaim Snraichte
Fiosrachadh Gleidhidh

Bun-sgoil
Tha clasaichean sna bun-sgoiltean gl mheasail air an taigh-tasgaidh oir tha mran ri fhaicinn agus ri dhanamh ann fad an latha. Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh math airson taic a thoirt do dh'ionnsachadh taobh a-staigh Curraicealam airson Sr-mhathais. Theirig gu Cuspairean is Strasan airson stuthan taice air iomadh cuspair.

chun a' bhrr

rd-sgoil
Tha iomadh cothrom san taigh-tasgaidh do chlasaichean san rd-sgoil, eadar sgilean tarraing beachdachail a leasachadh is drma, a' rannsachadh eachdraidh agus mar a tha sinn a' cleachdadh na h-rainneachd. Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh math airson taic a chumail ri ionnsachadh taobh a-staigh Curraicealam airson Sr-mhathais

Ma tha na sgoilearan agad ag obair air Aonad 1 dhen re Choitcheann - Alba agus Breatainn 1750 - 1850 no 1880an chun An-diugh, gheibh thu stuthan a bheir taic do chuairt aig Cuspairean is Strasan.

chun a' bhrr

In the greenhouseNa Ciad rean
Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh feumail do bhuidhnean aig gach re. Seach gu bheil an taigh-tasgaidh a' bualadh air na mothachaidhean, tha e for mhath airson ionnsachadh mu dhigh-beatha ann an linn a dh'fhalbh. Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh math airson taic a thoirt do dh'ionnsachadh taobh a-staigh Curraicealam airson Sr-mhathais

chun a' bhrr

Feumalachdan Foghlaim Snraichte
Tha an taigh-tasgaidh a' cur filte air buidhnean de chomas sam bith. Seach gu bheil an taigh-tasgaidh a' bualadh air na mothachaidhean, tha e for mhath airson ionnsachadh mu dhigh-beatha ann an linn a dh'fhalbh. Tha cuairt dhan taigh-tasgaidh math airson taic a thoirt do dh'ionnsachadh taobh a-staigh Curraicealam airson Sr-mhathais .

chun a' bhrr

Fiosrachadh gleidhidh

Ma tha thu am beachd tadhal le clas, cuir fios gu Heather no Maureen aig 01540 673551.

Fiosrachadh eile :

 • Cuairtean planaidh an asgaidh
 • Fiosrachadh mu chuairt air do cheann fhin
 • Measadh cunnart na lraich
 • Feedback sheets for sgoilearan and luchd-teagaisg

  Ma tha thu ag iarraidh il neach-tadhail no DVD mun ite, airson do chuideachadh a' planadh, cuir thugainn am foirm gu h-osal:

  Cuir thugam il neach-tadhail a' Highland Folk Museum /DVD nithean comharraichte * a dhth

  Ainm an Neach-teagaisg*
  Ainm na Sgoile*
  Seladh na Sgoile*
  Seladh post-d
  Fn

  chun a' bhrr

  .