Highland Folk Museum - An attraction for all ages
Rn - Poileasaidhean - Ceangalan

Taighean-tasgaidh

Lèirsinn Seirbheis Taighean-tasgaidh na Gàidhealtachd

Lèirsinn Taighean-tasgaidh na Gàidhealtachd:

Tha Taighean-tasgaidh na Gàidhealtachd ag amas air seirbheis dhan phoball a tha a’ gabhail a-steach:

  • Luchd-obrach aoigheil agus àrainn dhàimheil anns na taighean-tasgaidh
  • Taisbeanaidhean fad-ùine agus sealach a tha fosgailte dhan phoball airson oideachadh is toileachadh
  • Inntrigeadh air loidhne gu Tasglann Dhealbhan na Gàidhealtachd
  • Cothrom dealbhan a cheannach bho Thasglann Dhealbhan na Gàidhealtachd
  • Prògram ghnìomhan a tha ag amas air feadhainn a ghabhas pàirt a bhrosnachadh
  • Seirbheis ionnsachaidh is inntrigidh a tha a’ buntainn ri feumalachdan is ùidh nan coimhearsnachdan a tha sinn a’ frithealadh
  • Seirbheis cheistean co-cheangailte ri na cruinneachaidhean

.